• nl
  • en
  • fr

Privacypolicy

Coach Partners > Privacypolicy

Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over de informatie die Coachpartners, met maatschappelijke zetel te Meensesteenweg 101, 8500 Kortrijk, verzamelt via de website waar dit beleid zich bevindt, om je uit te leggen waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij omgaan met de informatie die je ons verstrekt en die wij door je bezoek aan onze website van jou ontvangen. Je gebruik van deze website impliceert dat je dit beleid aanvaardt. Als je dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij je onze website niet te gebruiken.

 

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren: via je registratie en de informatie die je op bepaalde pagina’s van deze website verstrekt; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Zie verder voor meer informatie over cookies. Wij kunnen je voornaam en achternaam vragen, je e-mailadres, je gemeente, mobiel of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. We kunnen je ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Andere specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met wedstrijden, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten.

 

Waarom verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt: het gebruik en het beheer van de website in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de diensten van Coachpartners; het verzamelen van gegevens in het kader van groepsreizen. Wij zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

 

Hoe gebruiken wij je persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die jij verstrekt of die wij verzamelen: om te antwoorden op directe verzoeken, zoals beschreven op het ogenblik waarop wij je informatie verzamelen, of zoals anders beschreven voor je informatie wordt gebruikt; om je deelname aan wedstrijden of andere promotieaanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren; om jou en onze klanten in het algemeen beter te begrijpen; voor andere gewettigde zakelijke doeleinden, waaronder de verzending van mailings en andere marketinginformatie over ons merk en ons bedrijf, waarvan wij denken dat ze je zullen interesseren.

De passieve informatie die wij volgen, onder meer via cookies, wordt gebruikt om je online ervaring en de aanbiedingen op onze website, zoals hierboven beschreven, aan te passen en te verbeteren. In alle andere dan de bovenvermelde gevallen, zullen wij altijd eerst het doel waarvoor je persoonlijke informatie wordt verzameld identificeren voor wij ze effectief verzamelen of gebruiken. Je persoonlijke informatie zal slechts zo lang worden bewaard als nodig is om de bovenvermelde doelen te bereiken, of zo lang als de wet voorschrijft.

 

Op welke rechtstgrond verwerken wij je persoonlijke gegevens ?

Coachpartners hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Coachpartners zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over onze producten. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Coachpartners heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op welke gronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Teneinde transparant te zijn geven wij hieronder een overzicht de rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken de gegevens die je vrijwillig hebt ingegeven op onze website louter voor intern gebruik en om zodoende jouw vraag efficiënt en correct te kunnen beantwoorden en op te volgen. Door jouw contactgegevens zelf in te geven op de website werd door jou aangegeven dat wij de door jouw verschafte gegevens mogen verwerken teneinde jouw verzoek tot informatie te behandelen.

Wij houden jouw aankoophistoriek bij in functie van het toekennen van eventuele promoties en kortingen. Een en ander kadert dan ook in de gerechtvaardigde belangen van Coachpartners

Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer kunnen ook gebruikt worden in het kader van direct marketing. Coachpartners kan u immers in het kader van haar gerechtvaardigde belangen contacteren met het oog op verschaffen van informatie met betrekking tot haar diensten, producten en algemene informatie omtrent haar bedrijfsvoering. Coachpartners maakt zich sterk dat deze direct marketing steevast kwalitatief en kwantitatief zal zijn en in verband met haar specifieke bedrijfsvoering. Coachpartners heeft hieromtrent een belangenafweging gemaakt.

Je kan jou hier steeds tegen een recht van bezwaar laten gelden via info@coachpartners.be

 

Met wie delen wij informatie?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan niet-verbonden derde partijen, maar het is mogelijk dat wij je informatie willen delen met verwerkers die voor onze rekening handelen, met onze verbonden bedrijven, of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma’s uitvoeren en die je meer informatie willen verstrekken over hun merken. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor om elke informatie te verzamelen of te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om vermeende fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of tegen te gaan, om ons en een of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of anderszins zoals de wet het voorschrijft of toelaat.

 

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die je bezoekt op je computer worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om de eigenaars van de website informatie te verstrekken. Deze website gebruikt cookies: om je ervaring te verbeteren en aan te passen. Dit omvat: de bewaring van informatie die je op formulieren invoert en de analyse van je gebruik van de site via Google Analytics. Als je niet wenst dat cookies worden gebruikt, verzoeken we je om onze website niet te gebruiken, aangezien hij zonder cookies niet efficiënt zal werken. De meeste webbrowsers geven je via hun instellingen controle over cookies. Om meer te weten over cookies, te zien welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe je ze kunt beheren en verwijderen, bezoek je www.allaboutcookies.org.

Bij een bezoek aan de website van Coachpartners worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Coachpartners bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

 

Jouw rechten

Je kunt op elk ogenblik gebruik maken van je recht om al je persoonlijke gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, door ons een e-mail te sturen naar info@coachpartners.be Je kunt er ook voor kiezen om geen direct marketing – campagnes te ontvangen. Je kunt op elk ogenblik gratis en zonder rechtvaardiging verzoeken om geen promotiemateriaal meer te ontvangen.

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met E-MAILADRES of een verzoek te richten aan Coachpartners per post. U beschikt over de volgende rechten:

  • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Coachpartners mogelijks over u beschikt;
  • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Coachpartners.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Veiligheid

Wij gebruiken maatregelen die aan de normen van de sector voldoen om de op deze website verstrekte informatie te beschermen. Hoewel wij ernaar streven om tijdens de bewaring, het gebruik en het delen van de informatie die je ons verstrekt de veiligheid van je persoonlijke gegevens te vrijwaren, is geen enkele website honderd procent veilig. Wij moedigen je daarom aan gepaste maatregelen te nemen om jezelf te beschermen.

 

Websites van derde partijen

Op bepaalde delen van deze website kunnen wij links naar websites van derde partijen aanbieden. Dit Privacybeleid is echter uitsluitend van toepassing op de website waarop het zich bevindt, en beschrijft geen praktijken voor de verzameling van informatie op andere websites, met inbegrip van websites met links naar van deze website. Deze links worden aangeboden om je van dienst te zijn; onthoud echter dat wij deze derde partijen en hun websites niet controleren. Deze derde partijen zullen een ander Privacybeleid hebben voor de informatie die je verstrekt wanneer je je op hun websites bevindt. Lees het privacybeleid van alle websites aandachtig voor je persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. Coachpartners kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites van derde partijen of voor de informatie die zij verstekken. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij het eens zijn met de inhoud van deze sites of dat wij samenwerken of een relatie hebben met deze sites.

 

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of gedeelten ervan te verwijderen. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste versie van dit beleid te lezen. Door deze website na de publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, aanvaard je de wijzigingen. Wij zullen ons gebruik van je persoonlijke gegevens echter niet zonder jouw toestemming met terugwerkende kracht wijzigen.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 18 januari 2015.

 

Vragen?

Als je verzoeken of vragen hebt over dit beleid, of als je je gegevens wilt updaten, kun je ons bereiken op:

Coach Partners West-Vlaanderen NV
Meensesteenweg 101
8500 Kortrijk
Tel. 32 56 36 03 93

https://www.coachpartners.be

BTW-BE: 0471.507.892

Je kunt ons ook een boodschap sturen: info@coachpartners.be